VÝVOJ A VÝSKUM

Spoločnosť MASAM sa od roku 2014 začala venovať vedecko – výskumnej činnosti v oblasti technických vied. Aktivity vo vede a výskume priniesli úzku spoluprácu s akademickou špičkou v danej oblasti konkrétne so Slovenskou Technickou Univerzitou v Bratislave a Technickou Univerzitou v Košiciach. V oblasti materiálového výskumu považujeme za nesmierne cennú spoluprácu s Ústavom materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied.

Hlavné výskumné aktivity sú pre MASAM cielené na vývoj rezných nástrojov pre dosahovanie vyššej efektivity obrábania. V tejto oblasti je možné skúmať obrovskú škálu vstupných parametrov, ktoré výrazne ovplyvňujú proces obrábania. Ako príklad môžeme uviesť materiál, povlak, geometriu ako aj celkový spôsob finálnej úpravy reznej hrany.

Spoločnosť MASAM sa aktívne zapája do výskumných projektov zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie, kde do dnešných dní úspešne zrealizovala tri
výskumno – vývojové projekty.

MASAM plánuje vybudovať v blízkej dobe Inovačné centrum, ktorého úloha bude najmä vedecko – výskumná aktivita pre neustále napredovanie v našej sfére pôsobnosti.